השיחה השלמה "אני המלך" של סבא רבי נ נח נחמ נחמן מאומן


ורועה אחד יהיה לכולם למלך

כי עיקר תיקון מלכות בית דוד יהיה על-ידי משיח שיבוא במהרה בימינו שאז יתקיים, ורועה אחד יהיה לכולם למלך וכו' ודוד עבדי נשיא להם לעולם. וכו'. וביאת משיח יהיה על-ידי שישובו ישראל לאביהם שבשמים, כי אין הדבר תלוי אלא בתשובה
(ליקוטי הלכות - הלכות סוכה ז אות ב')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

משיח שהוא בחינת הצדיק אמת

מלכות שמים, היינו להכיר אותו יתברך בחינת השגות אלקות ולזה זוכין על ידי מלכות בית דוד שהוא משיח שהוא בחינת הצדיק אמת.
(ליקוטי הלכות - נזיקין ד' אות כו')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

שרים נ נח אצל סבא


Union Jack יחד עם רבי ישראל דב אודסר המלך


ובשביל זה נקרא ניסן אביב

ובשביל זה נקרא ניסן אביב, אל"ף עם בי"ת, יו"ד עם בי"ת וזה בחינת השיר שיתער לעתיד והוא שיר פשוט כפול משולש מרובע והם עשרה מיני ניגונא זה בחינת הא שהיא דלת עם יוד זה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע, יוד זה בחינת עשרה מיני ניגונא וזה על ידי התגלות מלכותו, בבחינת שרה על כל העולם, ושרה זה בחינת שיר בחינת: "ושרים כחוללים" וזה בחינת מלכות דוד, שהוא בחינת נעים זמירות ישראל.
(ליקוטי מוהר"ן - תורה מ"ט)

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

חודש ניסן מבורך לכולם

ניסן ראש השנה למלכים, ואז ממנין כל המלכים למעלה ובודאי נותנין מתנות לכל אחד ואחד שממליכין אותו והשם יתברך יתן לנו גם כן מלך ומנהיג, רועה נאמן שיוכל להאיר בנו וכו' כנ"ל "ואנחנו הם העם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך" שמתנהגים אחר המנהיג ומי יתן והיה לנו מנהיג כמו משה רבנו, עליו השלום, וכו' כנ"ל
(ליקוטי תנינא- תורה ל"ט)

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

מיטה ושולחן וכסא ומנורה שהם ארבע תקוני שכינתא

וזה בחינת מיטה ושולחן וכסא ומנורה שהם ארבע תקוני שכינתא, שהוא בחינת ד הנ"ל.

מנורה זה בחינת בן חכם, כי מנרתא דא רישא, שהוא בחינת חכמה שבמוח, בחינת שמן על ראשך אל יחסר, בחינת שמן משחת קודש, שהוא הדעת כידוע.

כסא זה בחינת כסא שלם שהוא בחינת מחית המן עמלק, שהוא מזרע עשו, שהוא בן רשע. כי אין הכסא שלם עד שימחה זכר עמלק.

שולחן זה בחינת תשובה שמכפרת, שהוא בחינת שאינו יודע לשאול כנ"ל, כי שולחן מכפר כמזבח (כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ברכות נה).

מיטה זה בחינת בן תם שהוא בחינת יעקב שהיתה מיטתו שלמה בשנים עשר שבטי יה, שהם ארבעה דגלים כנגד ארבעה מחנות השכינה, שהוא בחינת ד הנ"ל, כי יעקב כלול מכולם, והוא מעלה את המלכות שהוא בחינת ארבע, בחינת אשה יראת ה', כידוע. אל אור הפנים בחינת מבקשי פניך יעקב כנ"ל. ועל-כן נשא יעקב ארבע נשים ומהם יצאו ארבעה דגלים, בחינת ארבע הנ"ל: ועל-כן בפסח כלנו מסובין על המיטה, כי המיטה כלולה מבחינת ארבעה מחנות, בחינת ארבעה דגלים, בחינת ארבעה הנ"ל:
(ליקוטי הלכות - הלכות גילוח ג' אות ז')

והראו לו הכיסא, וראה, שהוא גבוה מאד וכו'. והלך אצל הכיסא והסתכל והתבונן, שזאת הכיסא עשויה מן העץ של התיבה הנ"ל (היינו הכלי הנ"ל, שנתן לו אדם היער, כנ"ל). והסתכל וראה, שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה (היינו רייזילי), ואם היה להכיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש להתיבה הנ"ל....

וכן המיטה הבין, שצריכין לנתקה קצת מן המקום שעומדת, וכן השולחן, צריכין גם-כן לנתקו קצת, לשנות מקומו קצת, וכן המנורה, צריכין גם-כן לנתקה קצת ממקומה.....

(סיפורי מעשיות - מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו)

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

שנקרא י'ש'ר'א'ל כי שרית, וכו' שהוא בחינת ל'י' ר'א'ש'

יעקב נקרא על שם העקב והסוף בחינת עקבות משיחא בחינת וידו אוחזת בעקב עשו, שהוא אחז בעקב עשו ששם יש נשמות וניצוצות הנפולין שנפלו מאד עד העקב, שזהו בחינת רוב הנשמות של דורות אלו שהם בחינת עקבות משיחא, כמובן בכתבי האר"י ז"ל. ובאמת הם נשמות גבוהות ועצומות מאד רק שנפלו וירדו מאד כמבואר מזה הרבה בספר הגלגולים. ויעקב אחז בעקב עשו שלא להניחו לגמור רצונו הרע חס ושלום לכבוש אלו הנשמות לגמרי רחמנא לצלן, רק יוציאם בכוחו הגדול ויעלם למעלה עד הראש, וזכה לנצח המלחמה עד שנקרא י'ש'ר'א'ל כי שרית, וכו' שהוא בחינת ל'י' ר'א'ש', שהעלם מהעקב עד הראש בבחינת ירידה תכלית העליה.
(ליקוטי הלכות - תפילת מנחה הלכה ז')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

עיקר התיקון של כל אחד בכלל ובפרט הוא על ידו

כל שלימות התיקון על ידי בחינת מלכות משיח שיבוא במהרה בימינו, שהוא להמשיך סוף מעשה ממחשבה תחילה. וסוף מעשה הוא בחינת התגלות מלכותו שזה עלה במחשבה תחילה. כי כל התחלת הצמצום בשביל הבריאה היתה בשביל זה לגלות מלכותו כנזכר לעיל.

אבל ההכרח לגלות על ידי המידות שנתהוין על ידי כמה צמצומים, ובכל צמצום ובכל דרגא ובכל מידה צריכין מלחמה רבה. והצדיק הגדול בחינת משיח זכה לזכך את עצמו כל-כך, עד שמתחילת המחשבה ומריש כל דרגין שהם למעלה מהמחשבה למעלה מנפש רוח נשמה עד תכלית סוף המעשה, עמד במלחמה בכל הבחינות עד שזכה לגלות מלכותו בשלמות. אבל אין מלך בלא עם וצריכין להודיע מלכותו לכל באי עולם וכו', על-כן עיקר התיקון של כל אחד בכלל ובפרט הוא על ידו.
(ליקוטי הלכות - תפילת מנחה הלכה ז')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

משיח בן דוד שהוא בחינת מלכות בחינת נעים זמירות ישראל

עיקר הצמצום שהיה בשביל הבריאה, העיקר בשביל לגלות מלכותו. ועיקר שלמות התגלות מלכותו הוא, כשכל באי עולם מקבלים עול מלכותו באהבה, כמו שיהיה בימות המשיח ולעתיד לבוא שיתקיים והיה ה' למלך על כל הארץ וכו', כי אין מלך בלא עם. ועל כן כל מה שמתפשט מלכותו ביותר על כל באי עולם, זה עיקר שלמות המלכות שבשביל זה היו כל הצמצומים וכל הבריאה שהיתה בחכמה נפלאה וכו'.

וכל התיקון הוא על ידי הצדיקי אמת הגדולים במעלה מאד שבכל דור. והעיקר הם בחינת השבעה רועים. וכל גמר התיקון על ידי משיח שיהיה כלול מכולם, שהוא משיח בן דוד שהוא בחינת מלכות בחינת נעים זמירות ישראל וכו'. וגדולת משיח גילה אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה מעט בהמעשה של הזין בעטלירש.
(ליקוטי הלכות - תפילת מנחה הלכה ז')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין ....

ואמר: היום מתחיל דבר חדש ואזי אמר: אנחנו דומין כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שאינו מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחרי. כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד. 
(חיי מוהר"ן סימן קנז')

עיקר הפרנסה והברכה נמשכת משבת על-ידי אכילה של שבת

בשבת האכילה יקרה מאד. כי אז מקבלין בשעת האכילה הארת הרצון שהוא בחינת עולם הבא ועל-כן עיקר עונג שבת הוא האכילה של שבת. כי על-ידי האכילה של שבת זוכין לקבל הארת הרצון שהוא בחינת עולם הבא. שזה עיקר בחינת עונג שבת שהוא מעין עולם הבא. בחינת אז תתענג על ה' והאכלתיך וכו': 

ועל-כן עיקר הפרנסה והברכה נמשכת משבת על-ידי אכילה של שבת שהיא עונג שבת.

(ליקוטי הלכות - אורח חיים חלק ג - הלכות שבת הלכה ג אות ג)

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

שבת שלום ומבורכת לעם ישראל

על כן באתי לפניך בעל הרחמים, מורה דרך לשבים, שתעזרני ותזכני לקבל שבת בקדושה גדולה ובשמחה רבה ועצומה כראוי, ולהרבות בסעודת שבת, עד אשר אזכה על-ידי אכילת שבת קודש להרחיב ולהגדיל את כל הדרכים הקדושים האמיתיים שאנו צריכים לילך בהם להתקרב אליך באמת.
(ליקוטי תפילות - רעז)
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

כשאומרים "נ נח", אז מחזיקים בהשורש של כל הבריאה

העיקר הוא "נַ נַחְ נחמ.." זה דבר קל להגיד, כי זה, כי כשאומרים "נ נח", אז מחזיקים בהשורש של כל הבריאה ושל כל התורה ושל כל הצדיקים ו... כן, ונכנסים בעולם אחר (סבא צוחק), רק שמזכירים שם רבינו רבי נחמן וככה, כמו שחתום בחתימה בפתק הזה "נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן", כן, נו...

(שיחות סבא ישראל רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן)

אני מברך אתכם בכל ליבי

אני מברך אתכם בכל ליבי, שהשם יתברך יברך אתכם בכל מיני ישועות, בכל מיני הצלחות.
והעיקר שנזכה להתקרב להשם יתברך באמת אנחנו וזרעינו, כן, ודורותינו וכל עם ישראל שנזכה לתשובה שלמה, לחזור לתורה, לחזור לאמונה, והכל יהיה, בוודאי, על ידי רבינו רבי נחמן, ככה הוא גילה, כן...

(שיחות סבא ישראל רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן המלך המשיח)

ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא

חוס וחמול עלי, וזכני לעבוד אותך בתמימות גדול באמת ובאמונה שלמה ובפשיטות גמור, עד שאזכה לעבור ולעלות על כל החכמות שבעולם, שיאיר עלי הארת הרצון העליון. ואזכה לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע אליך באמת, ברצון מופלג מאוד מאוד בלי שעור, ואזכה לחיי עולם הבא ליום שכולו ארוך וטוב. ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. ואזכה ברחמיך להשיג ולהרגיש חיי עולם הבא בעולם הזה, ולראות עולמי בחיי, שאזכה להשיג תקופות הימים ותקופות השנים, להשיג בעולם הזה המקיפים של עולם הבא הנקראים ימים, והמקיפים הנקראים שנים. ותשפיע עלינו שפע הכתר עליון דקדושה, ושם תטהרנו מכל חטאותינו ועוונותינו ופשעינו ויתהפכו שם כל עוונותינו לזכויות:
(לקוטי תפילות - ח"ב, ז)
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אוהבך הנאמן האמיתי

אוהבך הנאמן האמיתי המתפלל תמיד לשלומך והצלחתך ושוקק מאד לחזות בנועם טובתך ורפואתך בגוף ונפש.
ישראל דב אודעסר

(אב"י הנחל ספר הגאולה)

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

יבוא המשיח לגאול את ישראל ויעורר זה הניגון הנורא בעולם

לעתיד בעת קץ האחרון יבוא המשיח לגאול את ישראל ויעורר זה הניגון הנורא בעולם ועל ידי זה יגאול את ישראל ויתקן כל העולם ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו וממשלתו
(אב"י הנחל הספר של המלך המשיח סבא ישראל הקדוש רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים)

כל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר (אבי הנחל)

המן הלך אבל וחפוי ראש....

עכשיו הם, הם, הם מתביישים...כן, כן (סבא צוחק) כמו: "המן הלך אבל וחפוי ראש"... (סבא צוחק)
...אבל הרע עוד לא נפסק...עוד לא נפסק לגמרי, כשיבוא משיח יהיה נפסק לגמרי! (סבא צוחק).


(שיחות סבא ישראל רבי נ נח נחמ נחמן מאומן)